Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Obținere avize de amplasament

DEPOMUREŞ, în calitate de operator licenţiat al depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureş, eliberează avize de amplasament în conformitate cu Ordinul comun nr. 47 / 1203 / 509 / 2003 privind Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, emis de MEC, MTCT, MAI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 / 29.08.2003.

Pentru obținerea avizului de amplasament, beneficiarul / solicitantul va depune la sediul DEPOMUREŞ o documentaţie compusă din:

 1. Cerere scrisă adresată DEPOMUREŞ, cu datele de identificare ale beneficiarului, respectiv solicitantului și obiectul solicitării. Se va preciza adresa de corespondență, în cazul în care aceasta este diferită de adresa beneficiarului solicitantului menționată în cerere;
 2. Memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
 3. Certificatul de urbanism (copie);
 4. Plan de încadrare în zonă, scara 1:25000 sau 1:10000 (în dublu exemplar);
 5. Plan de situație, scara 1:500 sau 1:1000 (sau altă scară convenabilă), care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus precum și drumurile de acces aferente, și care să conțină coordonatele STEREO70 ale terenului și lucrării de construcție (în dublu exemplar). Planul de situaţie va fi vizat de DEPOMUREŞ S.A. Documentația topografică se va depune și pe suport magnetic în format compatibil cu sistemul informatic de gestiune de tip GIS (DWG sau DXF).;
 6. Copii după actele de proprietate asupra terenului;
 7. În cazul în care solicitantul nu este și beneficiarul construcției / lucrării, se va anexa documentației și împuternicirea din partea beneficiarului.

 

Avizul va fi emis în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației. Avizul se poate ridica de la sediul DEPOMUREŞ:

Târgu-Mureş, str. Tamás Ernö, nr. 1

Cod poştal 540307, judeţul Mureş, România

Dacă autorizaţia de construire nu s-a eliberat în perioada de valabilitate a avizului, beneficiarul are obligaţia de a obţine un nou aviz, respectând aceeaşi procedură ca la obținerea avizului inițial.

Nu se percep taxe şi tarife pentru procesarea dosarelor şi eliberarea avizelor.

DESCARCĂ AICI CEREREA TIP

Harta cu distanțele și zonele de siguranță

Distanţă de siguranţă este distanţa minimă care trebuie asigurată în vederea menţinerii nivelului de securitate a sondelor / conductelor / instalaţiilor din sectorul gazelor naturale faţă de vecinătăţi. Aceasta este o zonă în care nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri, etc.).

Zona de siguranţă este zona adiacentă sondelor / conductelor / instalaţiilor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin norme tehnice. Această zonă se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a axei conductei.

Pe harta de mai jos, se pot vizualiza atât zonele de siguranță ale obiectivelor noastre cât și clădiri, drumuri sau alte elemente care vă pot ajuta, în faza premergătoare obținerii certificatului de urbanism, să determinați dacă este necesar un aviz din partea DEPOMUREŞ.

Zona marcată cu culoare roșie, definită de legislație ca fiind “distanța de siguranță”, este o zonă în care nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc.).
Zona marcată cu culoare albastră, definită de legislație ca fiind “zona de siguranță”, este zona în care este obligatorie obținerea avizului din partea DEPOMUREŞ.

În cazul în care veți constata că emitentul certificatului de urbanism nu vă solicită obținerea avizului din partea DEPOMUREŞ, vă rugăm să-l atenționați să consulte harta de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 / 2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția obiectivelor / sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 1. Să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat;
 2. Să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale fără avizul prealabil al operatorului de sistem;
 3. Să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;
 4. Să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Pentru informaţii legate de acest subiect, vă rugăm să contactați Compartimentul Calitate Mediu SSM-SU din cadrul DEPOMUREŞ, la următoarele date de contact:

Telefon: (004) 0265 217 055

Fax:       (004) 0265 260 145

Mobil:    (004) 0740 106 375

Email:    nelu.muica@depomures.ro

 

 

VIZUALIZARE AICI HARTA